ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1.Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie This Way de Overeenkomst sluit. 


1.2.AlgemeneVoorwaarden: onderhavige voorwaarden.


1.3.Dienst(en): de door This Way aangeboden diensten zoals beschreven in de Overeenkomst of op de Website.


1.4.IntellectueleEigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.


1.5.Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en op dagen waarvan This Way vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

1.6. This Way:This Way gevestigd aan de Kloosterstraat 7, 5074PN Biezenmortel, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82631425 


1.7.Materialen:alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.


1.8. Offerte:een Schriftelijk aanbod van This Way


1.9.Overeenkomst: overeenkomst tussen This Way en Klant op grond waarvan This Way de Dienst en/of product zal (doen) leveren aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de overeenkomst bij een afgenomen reis, maar het kan ook gaan om afname van een workshop of cursus.


1.10.Partij(en):This Way en Klant tezamen of afzonderlijk.

1.11.Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze algemene voorwaarden ook elektronische communicatie, waaronder communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.12.Guide: partner(s) of inhuurkrachten van This Way die Klanten begeleiden op evenementen en reizen.

1.13. Website: de website van This Way, bereikbaar via het domein www.yougothisway.nl / www.thiswayphotographyadventures.com, dan wel bijbehorende subdomeinen. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. This Way kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van This Way afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 2. Overeenkomst: Toepasselijkheid en interpretatie

2.1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, activiteiten of aanbiedingen van This Way (waaronder bijvoorbeeld reizen, evenementen en workshops) en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten. 


2.2.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2.3.Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 


2.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft This Way het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


2.5. This Way kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien This Way op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een aanbod van This Way omvat uitsluitend dat wat in de offerte of publicatie van This Way omschreven. Eventuele alternatieve informatie verstrekt door partners of Guides is geen onderdeel van het aanbod.

3.2. Een aanbod van This Way is vrijblijvend en is geldig voor een duur van 24 uur. This Way is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien This Way daartoe overgaat, geldt het aanbod alsnog als aanvaard. Tevens is This Way niet verplicht om een aanvaarding aan te nemen, als het maximale aantal plekken voor een reis inmiddels al bereikt is.

3.3. This Way is alleen gebonden aan een, door een potentiele Klant gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van This Way, indien This Way de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.

3.4. De Overeenkomst komt tot stand door de Schriftelijke aanvaarding door Klant van de Offerte, het volledig doorlopen van het online bestelproces en het bevestigen van de bestelling bij het afronden van de bestelling en bevestiging van de bestelling per e-mail door This Way, of de Schriftelijke aanvaarding van elk ander aanbod van This Way.

3.5. Indien Klant niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat This Way werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. 

3.6.Kennelijke fouten in het aanbod binden This Way niet.

Artikel 4. Duur en einde van de overeenkomst

4.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de afgenomen Dienst. De Overeenkomst eindigt dan gelijk na afloop van de afgenomen reis, workshop of evenement.

4.2.Voor een eenmalige Overeenkomst geldt dat deze voortduurt voor de duur van de voltooiing van de Overeenkomst.

4.3.Een Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd voor zover niet anders bij deze Algemene Voorwaarden of schriftelijk bepaald.

Artikel 5. Opzegging door This Way

5.1. This Way mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen, indien:a.Klant failliet is verklaard;b.Klant surseance van betaling is verleend;c.er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant.

5.2.Indien Klant in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens This Way, dan is This Way gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

5.3. This Way is bevoegd de Overeenkomst voor aanvang van de reis of het evenement op te zeggen en eventuele betaalde vergoedingen terug te betalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn indien:

a.Het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vermelde minimumaantal; 

b.Er vanuit de overheid een negatief reisadvies wordt gegeven voor de geplande reisbestemming;

c.Er sprake is van een overmachtssituatie;d.De Klant niet tijdig (later dan 30 dagen voor vertrek) heeft betaald;e.De klant niet voldoet aan eventuele vooraf gestelde deelname-eisen.

5.4. Bij een opzegging vanwege een te klein aantal aanmeldingen, dient This Way de Klant hierover tijdig te informeren. Tijdig is in ieder geval het aantal dagen van de duur van de reis of het evenement voorafgaand de aanvang van de reis of het evenement.

5.5. De door This Way ontvangen vergoeding zal in geval van opzegging door This Way binnen 30 dagen worden terugbetaald aan Klant. Eventuele andere gemaakte kosten, waaronder (maar niet beperkt tot) vliegtickets, vaccinaties, visa of verzekeringen, worden niet vergoed door This Way tenzij schriftelijk anders overeengekomen, This Way hiertoe wettelijk verplicht is of de opzegging volledig te wijten is aan onzorgvuldigheid of nalaten van This Way.

Artikel 6. Opzegging door klant

6.1.Workshops, evenementen en reizen vallen in beginsel niet onder het herroepingsrecht. Enkel op workshops of evenementen waarvoor nog geen specifieke datum is bepaald is het herroepingsrecht van toepassing; ten aanzien van deze Diensten heeft Klant een bedenktijd van veertien (14) dagen waarbinnen de Klant zonder opgave van reden de overeenkomst kan ontbinden.

6.2.Tenzij anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of op de Website, kan Klant de Overeenkomst niet opzeggen of annuleren.

6.3.Verschoven of geannuleerde diensten kunnen in tegenstelling tot het voorgaande lid wel opgezegd of geannuleerd worden. Bij een verschoven dienst dient een dergelijke opzegging binnen veertien (14) dagen na bekendmaking van de wijziging aan This Way kenbaar worden gemaakt.

6.4.Geboekte reizen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang door Klant worden opgezegd. Indien de reiziger opzegt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt de Klant This Way de schade die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

6.5.Indien de Klant een reisovereenkomst opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

6.6. Bij een opzegging of annulering voor redenen toe te rekenen aan de Klant gelden in beginsel de volgende annuleringskosten:

  • Bij annulering tot de 100e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
  • Bij annulering vanaf de 100e dag (inclusief) tot de 60e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 60e dag (inclusief) tot de 30e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 90% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: de volledige reissom

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1.Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal This Way zich inspannen om zo spoedig mogelijk de Klant te informeren over de uitvoering van de Overeenkomst. 

7.2. Klant zal aan This Way alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Klant aan This Way alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan This Way aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.3. Partijen spannen zich in elkaar op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen die samenhangen met de uitvoering en deelname aan de Overeenkomst.

7.4.This Way heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

7.5.Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan kunnen voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derde gelden.

7.6.This Way heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Klant indien dat vooraf is overeengekomen.

7.7.Bij de uitvoering van de overeenkomst is This Way enkel verplicht en verantwoordelijk voor de in het aanbod omschreven verplichtingen. Klant is zelf verantwoordelijk voor de organisatie of uitvoering van andere wensen of noodzakelijkheden, zoals het boeken van vliegtickets. 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1.Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst berusten en blijven berusten bij This Way of diens licentiegevers.

8.2. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op gemaakte foto’s door Klanten zullen berusten bij Klanten, tenzij de foto’s gemaakt zijn met uitdrukkelijke instructies van This Way of Guide. Klant geeft toestemming om de foto’s te benutten voor promotionele en educatieve doeleinden.

8.3. This Way heeft het recht om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst foto’s te maken en deze te benutten voor promotionele en educatieve doeleinden, tenzij Klant uitdrukkelijk en Schriftelijk aan This Way bezwaren hiertegen kenbaar heeft gemaakt. Klant doet afstand van zijn portretrecht ten aanzien van deze foto’s. 

Artikel 9. Vergoeding

9.1.Alle op de Website en in andere van This Way afkomstige Materialen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en, tenzij anders vermeld, inclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

9.2.De hoogte van de vergoeding en het bedrag van een eventuele verplichte aanbetaling wordt opgenomen in de Overeenkomst of staat aangeven op de website. 

9.3.Alle prijzen in iedere aanbieding of offerte en op de This Way Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert te allen tijde de Overeenkomst.

9.4.Klant is zelf verantwoordelijk voor de betaling van extra kosten ontstaan door eigen toedoen.

9.5.This Way is bevoegd om prijzen te verhogen bij tussentijdse onvoorziene omstandigheden, zoals onvoorziene prijsverhogingen door derden, vervoer, brandstofprijzen, belastingen of wisselkoersen.

9.6.De prijsverhoging uit het voorgaande lid zal uiterlijk 20 dagen van tevoren worden aangekondigd. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8%, dan heeft de Klant ten aanzien van reizen het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10. Betaling

10.1. Klant dient betalingen aan This Way volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. In geval van reizen zal eerste een aanbetaling plaatsvinden van vijfhonderd (500) euro die de klant direct dient af te rekenen. Het resterende deel zal ongeveer 100 dagen voorafgaand de reis gefactureerd worden. Andere evenementen, zoals workshops, dient klant gelijk af te rekenen.

10.2. Bij last minute aanmeldingen voor evenementen of reizen, dient het volledige bedrag gelijk betaald te worden.

10.3. Indien volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, stuurt This Way aan klant zo spoedig mogelijk of op het afgesproken moment een factuur voor de betaling van (het resterende deel van) de Overeenkomst. De betaaltermijn van deze factuur betreft veertien (14) dagen.

10.4.Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de This Way is gewezen op de te late betaling en This Way de Klant een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is This Way gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

  • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 
  • 10% over de daaropvolgende € 2.500,- 
  • 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

This Way kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

10.5. This Way is voor zover de wet dit toelaat gerechtigd de vorderingen van Klant op This Way te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van This Way op Klant.

Artikel 11. Verplichtingen This Way

11.1.This Way zal zich inspannen om te voldoen aan alle redelijke verwachtingen ten aanzien van de aangeboden diensten en producten.

11.2. Wettelijke informatieplichten zullen door This Way nageleefd worden.

11.3. This Way zal voldoen aan wettelijke garantiemaatregelen

Artikel 12. Verplichtingen klant

12.1.Klant dient te voldoen aan alle betalingsverplichtingen.

12.2.Klant dient bij afname van een reis te allen tijde een eigen reisverzekering afgesloten te hebben.

12.3.Indien Klant bijzondere wensen of vereisten heeft, waar This Way rekening mee dient te houden bij de uitvoering van de overeenkomst (zoals informatie over allergieën of medische gesteldheid), dan dient Klant deze tijdig kenbaar te maken. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren, de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.

12.4. Klant dient gedurende reizen te allen tijde eventuele benodigde reisdocumenten beschikbaar te hebben.

12.5.Gedurende reizen dient Klant zich naar redelijkheid te gedragen en aanwijzingen van This Way of Guide opvolgen.

12.6.Klant is zelf verantwoordelijk voor (tijdige) vaccinaties en visumaanvragen.

12.7. Klant dient tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken bestemmingen. Klant is zelf verantwoordelijk voor eventueel vervoer naar of van de bestemming, zoals het regelen van een vliegticket, tenzij Schriftelijk anders aangegeven door This Way. Klant dient This Way degelijk te informeren over het geregelde vervoer.  

Artikel 13. Overdracht rechten op plichten

13.1.Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder Schriftelijke toestemming van This Way.

13.2.Afgenomen pakketreizen mogen tot zeven (7) dagen voor vertrek doorgegeven worden aan een ander. Hiervoor mag This Way eventuele kosten zoals administratiekosten rekenen. Indien de ander niet voldoet aan de eisen die gelden voor de reis, dan mag This Way de overdracht weigeren.

13.3.Klant geeft This Way bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klant nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. This Way zal Klant berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. (Non-)conformiteit en klachten

14.1. This Way spant zich in de uitvoering van de Overeenkomst overeen te laten komen met de verwachtingen die Klant redelijkerwijs mag hebben op grond van de Overeenkomst en/of publicaties.

14.2.Indien Klant een klacht heeft over een product, reis, evenement en/of over andere aspecten van de dienstverlening van This Way, dan kan hij bij This Way telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

14.3.Klachten over non-conformiteit worden onverwijld met This Way gedeeld, zodat er This Way de mogelijkheid heeft om het gebrek op te lossen. 

14.4.This Way geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal This Way binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1.Indien de Klant een consument is, is This Way in beginsel aansprakelijk voor alle directe schade die voortvloeit uit onrechtmatig handelen of schuld door This Way. Indien Klant een zakelijke Klant betreft, is de schade beperkt tot tweemaal het bedrag van de Overeenkomst en zal de maximale aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan wat de verzekeraar van This Way uitkeert.

15.2.This Way is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies dat gedurende een reis, maar buiten de macht van This Way om is ontstaan.

15.3.This Way is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan uit opzet of bewuste roekeloosheid van Klant.

15.4. Ten aanzien van schade die gedekt wordt door verzekeringen, is This Way niet aansprakelijk. 

Artikel 16. Overmacht

16.1 This Way kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. This Way kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.

16.2. Indien sprake van overmacht, heeft This Way de bevoegdheid om naar noodzakelijkheid wijzigingen aan te brengen in de lengte van een reis. Voorzover dit wettelijk is toegestaan, zijn eventuele hiermee gepaard gaande noodzakelijke extra kosten voor rekening van de Klant.

16.3.Van overmacht is in ieder geval sprake bij verplichtingen vanuit de overheid, pandemieën, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, natuurrampen zoals brand en overstromingen.

Artikel 17. Persoonsgegevens

17.1.This Way verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 18. Wijziging van de overeenkomst

18.1.This Way mag op ieder moment noodzakelijke en niet wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomst. Ook kan This Way op ieder moment wijzigingen op grond van een wettelijke verplichting of in het voordeel van Klant doorvoeren. De Klant zal hiervan onverwijld op de hoogte worden gebracht, tenzij de wijziging dusdanig gering is dat onverwijld op de hoogte stellen door This Way niet nodig wordt geacht. 

18.2.Niet noodzakelijke of meer ingrijpende wijzigingen mag This Way enkel doorvoeren na overleg met de Klant. Indien This Way zonder overleg of zonder akkoord een ingrijpende wijziging doorvoert of kenbaar maakt deze wijziging door te willen voeren, dan heeft Klant het recht binnen veertien (14) dagen de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden.

Artikel 19. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

19.1.This Way mag de Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. Klanten kunnen op elk moment de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website.

19.2. Niet inhoudelijke wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd. Inhoudelijke wijzigingen zijn enkel van kracht op Overeenkomsten na publicatie van de wijzigingen.

Artikel 20. Varia

20.1.Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2.Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin This Way gevestigd is, met dien verstande dat This Way gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan de op andere gronden bevoegde rechter.

20.3.Alle rechtsvorderingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden. Dit artikel laat de reguliere verjaringstermijn van de vorderingen van This Way onverlet.

20.4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Contact details van This Way

Mocht je vragen, klachten of feedback hebben op de algemene voorwaarden schroom dan niet om ons te contacten per e-mail.

This Way 
Kloosterstraat 7
5074PN Biezenmortel
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)6 42 82 68 09‬
E-mail: hello@thiswayphotographyadventures.com
KVK: 82631425
BTW nummer: NL003714224B